Конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Лебединської міської ради

З метою забезпечення у місті Лебедині належного утримання багатоквартирних будинків, у яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, відповідно до Законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 р. №150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», рішень виконавчого комітету Лебединської міської ради від 20.11.2019 № 290 «Про організацію конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Лебединської міської ради» та від 18.12.2019 «Про затвердження конкурсної документації для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Лебединської міської ради» буде проведений конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Лебединської міської ради.

1.Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу. 

Організатор Конкурсу – виконавчий комітет Лебединської міської ради, адреса: площа Волі, 19, місто Лебедин, Сумська область.

2.Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Гончар Роман Леонідович, начальник відділу комунального господарства управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради. Контактний телефон: (05445) 2-00-69;

за його відсутності Труфаненко Тетяна Олександрівна – провідний спеціаліст відділу комунального господарства відділу комунального господарства управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради. Контактний телефон:(05445)2-00-69.

3.Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

 • ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку;
 • рівень забезпеченості учасника Конкурсу матеріально-технічною базою;
 • наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
 • фінансова спроможність учасника Конкурсу;
 • наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

4.Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

1) Перелік документів, що подаються учасниками Конкурсу у складі конкурсної документації для їх оцінювання:

 • засвідчені учасником Конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;
 • засвідчена учасником Конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;
 • засвідчена учасником Конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період;
 • засвідчена учасником Конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);
 • засвідчена учасником Конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (або про сплату єдиного податку) або копія витягу з реєстру платників податків;
 • засвідчена учасником Конкурсу копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує здійснення учасником Конкурсу економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду;
 • оригінал довідки уповноваженого органу державної фіскальної служби, в якому учасник Конкурсу перебуває на обліку, про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;
 • оригінал довідки учасника Конкурсу довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника Конкурсу матеріально-технічною базою та підтверджують спроможність учасника Конкурсу виконувати роботи, що входять до переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком, зазначеним у п. 3 конкурсної документації з врахуванням додатків;
 • засвідчені учасником Конкурсу копії технічних паспортів (свідоцтв) на транспортні засоби учасника Конкурсу та копії договорів оренди, лізингу, позички або інші документи, що підтверджують право власності або користування учасником Конкурсу на транспортні засоби;
 • оригінал довідки учасника Конкурсу довільної форми, яка містить інформацію про персонал (штатний розпис);
 • обґрунтовані розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта Конкурсу, окремо;
 • засвідчені учасником Конкурсу копії документів, що підтверджують наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства з доданням, завірених учасником Конкурсу, копій відповідних договорів та первинних документів (не менше одного договору);
 • оригінал довідки учасника Конкурсу довільної форми, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу;
 • засвідчені учасником Конкурсу копії документів, що підтверджують наявність статутного/складеного капіталу учасника конкурсу;
 • засвідчену учасником Конкурсу довідку на останню звітну дату, що підтверджує відсутність кредиторської заборгованості перед банківською установою.

Учасники Конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Надана учасником Конкурсу інформація має підтверджуватись копіями документів, засвідченими учасником Конкурсу.

2) Вимоги до конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі, якщо об’єктом Конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник Конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника Конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів в складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Всі сторінки пропозиції мають містити відбитки печатки учасника та підпис керівника або уповноваженої особи. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору Конкурсу у запечатаному конверті. На конверті повинно бути зазначено «На Конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Лебединської міської ради», вказано повне найменування і місцезнаходження організатора Конкурсу та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника Конкурсу, дата та час проведення Конкурсу, номери контактних телефонів учасника Конкурсу.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, або подані не учасниками Конкурсу, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.

Учасник Конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

У розрахунках ціни послуги з управління учасники повинні визначити вартість кожної складової послуги з управління (згідно з пунктом 3 цієї конкурсної документації).

 5.Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них.

Доступ до об’єкту Конкурсу та огляд будинків буде проводитись з 19 грудня 2019 року по 19 січня 2020 року з 8.30 до 17.00 години. У вихідні, святкові та неробочі дні огляд не проводиться. Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єкту Конкурсу, письмово повідомляють про це осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками Конкурсу, не пізніше, ніж за день до огляду.

6.Наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (станом на 01.11.2019):

об’єкт № 1 – 542 618,0 гривень;

об’єкт № 2 – 214 894,94 гривень.

7.Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають його організатору заяву, у якій зазначають:

фізичні особи – підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи – підприємця).

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

Розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу учасника Конкурсу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу. Конкурсна пропозиція подається конкурсній комісії через особу, уповноважену здійснювати зв’язок з учасниками Конкурсу – Гончар Роман Леонідович, начальник відділу комунального господарства управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради.Контактний телефон: (05445) 2-00-69.

За його відсутності Труфаненко Тетяна Олександрівна – провідний спеціаліст по комунальному господарству відділу комунального господарства управління  житлово-комунального господарства Лебединської міської ради. Контактний телефон:(05445) 2-00-69.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція подається учасником Конкурсу за адресою: 42200, Сумська область, місто Лебедин, площа Волі, 19 області, каб.№ 1.

Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій: до 17.00 годин 19 січня 2020 року.