Міський голова

 

Графік прийому громадян

Перший і третій понеділок з 14:00 до 17:00(телефон для запису на прийом 2-19-50)
Виїзні прийоми громадян за окремим графіком.

Телефон, факс 3-95-62 факс: 2-30-12

Компетенція

Стаття 42.  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року визначає повноваження сільського,  селищного,  міського голови.

1. Повноваження   сільського,  селищного,  міського  голови починаються  з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його  обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються  в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної,  міської  ради,  обраної  на наступних чергових місцевих виборах,  або,  якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої  особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового  припинення  його  повноважень  відповідно  до частин першої та другої статті 79 цього Закону.

2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його  повноважень  або його  смерті,  а  також  у  разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського,  селищного,  міського  голови здійснює секретар відповідної сільської,  селищної,  міської ради. Секретар сільської,  селищної,  міської  ради  тимчасово  здійснює зазначені   повноваження   з   моменту   дострокового   припинення повноважень сільського,  селищного,  міського голови і до  моменту початку   повноважень   сільського,  селищного,  міського  голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону,  або до дня відкриття  першої сесії відповідної сільської,  селищної,  міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені  достроково  у  випадках,  передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як  на  п’ятнадцятий  день  після  звільнення  з посади або смерті сільського,  селищного,  міського  голови  особа,  яка  на цей час відповідно  до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського   голови,   звертається   до  Верховної  Ради  України  з клопотанням  щодо  призначення  позачергових  виборів  сільського, селищного, міського голови.

4. Сільський, селищний, міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом  повноважень органів  виконавчої  влади  на  відповідній території,  додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
2) організує  в  межах,  визначених   цим   Законом,   роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;
3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
4) вносить  на  розгляд  ради  пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
5)  вносить  на  розгляд  ради  пропозиції  про  кількісний і персональний  склад виконавчого комітету відповідної ради;
6)   вносить   на  розгляд  ради  пропозиції  щодо  структури виконавчих  органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом  Міністрів  України;
7) здійснює  керівництво  апаратом  ради  та  її  виконавчого комітету;
8) скликає  сесії ради,  вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
9) забезпечує  підготовку  на  розгляд  ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших  питань самоврядування,  місцевого бюджету та звіту про його виконання,  рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює  затверджені  радою  програми,  бюджет  та звіти про їх виконання;
10) призначає  на  посади  та  звільняє  з  посад  керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ  та  організацій,  що  належать  до  комунальної власності відповідних  територіальних  громад,  крім  керівників дошкільних, загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів;
11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
12) забезпечує  виконання   рішень   місцевого   референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;
13)  є  розпорядником бюджетних  коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
14) представляє територіальну громаду,  раду та її виконавчий комітет  у  відносинах  з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування,  об’єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від   форм   власності, громадянами,  а  також  у  міжнародних  відносинах  відповідно  до законодавства;
15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів  місцевого  самоврядування,  місцевих  органів  виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади,  а також повноваження ради та  її органів;
16) укладає від імені  територіальної  громади,  ради  та  її виконавчого  комітету  договори  відповідно до законодавства,  а з питань,  віднесених до виключної компетенції  ради,  подає  їх  на затвердження відповідної ради;
17) веде особистий прийом громадян;
18) забезпечує    на    відповідній    території   додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
18-1)   бере   участь  у  здійсненні  державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності в  межах  та  у  спосіб, встановлені  Законом  України  “Про  засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності”
19) здійснює   інші  повноваження  місцевого  самоврядування, визначені цим та  іншими  законами,  якщо  вони  не  віднесені  до виключних  повноважень  ради  або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

5. Сільський,   селищний,  міський  голова  несе  персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

6. При здійсненні наданих повноважень  сільський,  селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед відповідною радою, а  з  питань  здійснення  виконавчими  органами  ради  повноважень органів  виконавчої  влади  –  також  підконтрольним   відповідним органам  виконавчої  влади.  Сільський,  селищний,  міський голова щорічно  звітує  відповідно  сільській, селищній, міській раді про здійснення  державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.

7. Сільський, селищний,  міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу  перед  територіальною  громадою  на відкритій  зустрічі  з  громадянами.  На  вимогу не менше половини депутатів відповідної ради  сільський,  селищний,  міський  голова зобов’язаний   прозвітувати  перед  радою  про  роботу  виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.