Відповідальність за надання недостовірної інформації задля права на державну соціальну допомогу

Згідно Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1751 (із змінами) органи, що призначають і  виплачують державну допомогу сім’ям з дітьми, мають право у разі потреби  перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність  документів, поданих для призначення допомоги.

Особи,  яким  виплачується  державна  допомога  сім’ям  з дітьми, зобов’язані повідомляти органи, що  призначають  і виплачують  зазначену  допомогу про зміну всіх обставин, які впливають на виплату  державної  допомоги (зміни у складі сім’ї, перевищення середньомісячного сукупного доходу сім’ї тощо).

Суми державної допомоги сім’ям з дітьми,  виплачені  надміру внаслідок зловживань з боку громадян (у  результаті подання документів  із свідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі сім’ї,  приховування обставин,  які впливають на  призначення  і  виплату  державної  допомоги  тощо), стягуються згідно із законом.

Органи, що призначають і виплачують державну допомогу сім’ям з дітьми, мають право перевіряти матеріальне  становище  сімей  з дітьми.

Рішення органу, що призначає і виплачує державну допомогу сім’ям з дітьми, може бути оскаржено у порядку їх підлеглості у вищестоящі органи або у судовому порядку

Згідно Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250 (із змінами) у разі, коли особами, які входять до складу сім’ї, навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на соціальну допомогу та визначення її розміру, виплата соціальної допомоги припиняється з місяця, у якому виявлено порушення. На наступний строк допомога може бути призначена не раніше, ніж через шість місяців, починаючи з першого числа місяця виявлення порушення.

Рішення органу соціального захисту населення про призначення соціальної допомоги чи про відмову в її наданні може бути оскаржено до органу виконавчої влади вищого рівня або суду.

Виплата раніше призначеної соціальної допомоги припиняється:

  • якщо сім’єю приховано або навмисно подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан,  що вплинули на встановлення права на соціальну допомогу і визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, – з місяця, в якому виявлено порушення;
  • у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють виплату соціальної  допомоги  (зокрема,  смерть одинокої  особи),  –  з  місяця,  що  настає  за місяцем,  в якому відбулися зміни;
  • за заявою уповноваженого представника сім’ї – з місяця,  що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою;
  • у разі  припинення  реєстрації  як  безробітної  особи,  яка включена   до   складу  сім’ї (крім  припинення  реєстрації у разі працевлаштування самостійно),  –  з  місяця,  що  настає  за місяцем, в якому припинено   реєстрацію   безробітного   за   інформацією   центрів зайнятості.

Контроль за правильністю призначення і виплати соціальної допомоги здійснює орган соціального захисту   населення безпосередньо та через соціальних інспекторів.

Органи  соціального  захисту  населення  мають  право  робити запити та  у  строк  до  15  календарних  днів  з дня надходження відповідного запиту безоплатно отримувати від територіальних органів ДФС,  інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних,  отриманих  від  осіб,  які  звертаються  за  призначенням державної  соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Для  підтвердження  даних  про  доходи  відсутність доходів)  використовуються  відомості ДФС з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном.

Інформування органів соціального захисту населення стосовно дотримання безробітним працездатним членом малозабезпеченої сім’ї законодавства про зайнятість у частині сприяння своєму працевлаштуванню  та припинення реєстрації як безробітної особи, яка включена до складу малозабезпеченої сім’ї, здійснюється центрами зайнятості  до  10  числа  місяця, що настає за звітним.

Якщо  сім’єю  приховано  або навмисно подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан,  що вплинуло на  встановлення права на призначення соціальної допомоги та визначення її розміру, внаслідок чого були  надміру виплачені кошти, органи соціального захисту населення:

  • визначають обсяг надміру  виплачених  коштів та встановлюють строки їх повернення залежно від матеріального стану сім’ї;
  • повідомляють уповноваженого представника   малозабезпеченої сім’ї про обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення;
  • у разі неповернення надміру виплачених коштів  добровільно  в установлені  строки  вирішують питання про їх стягнення у судовому порядку.