Публічна інформація


Запити можуть подаватися на вибір запитувача:

усно (безпосередньо в приміщенні виконавчого комітету Лебединської міської ради);
телефоном за номером 2-30-12;
факсом за номером 2-40-43;
електронною поштою за спеціальною адресою: lebedinrada_control@ukrpost.ua;
письмово за адресою: вул. Пушкіна, 2 , м. Лебедин, 42200.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Форми запитів на інформацію можна отримати в приміщенні виконавчого комітету Лебединської міської ради (приймальня). За телефонами 2-30-12 можна дізнатися більше про порядок і практичні аспекти подання запитів на інформацію.

З метою забезпечення доступу до публічної інформації інформуємо, що документи, які знаходяться у володінні виконавчого комітету Лебединської міської ради реєструються у автоматизованій системі документообігу FossDoc (приймальня), електронній системі (звернення громадян) та Реєстрі публічної інформації.


Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію у виконавчому комітеті Лебединської міської ради

Запитувач має право звернутися до виконавчого комітету Лебединської міської ради із запитом на інформацію, що отримана або створена в процесі її управлінської діяльності чи знаходиться у володінні виконавчого комітету незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на отримання публічної інформації складається у довільній формі. При цьому обов’язково вказується:

1) ім’я (найменування) запитувача;
2) поштова адреса або адреса електронної пошти, номер телефону, якщо такий є;
3) загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
4) підпис і дата за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити щодо надання публічної інформації приймаються у виконавчому комітеті Лебединської міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 2 у робочі дні (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:15, у п’ятницю – з 8:00 до 16:00).

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не в змозі подати письмовий запит особисто, його оформляє відповідальна особа міськвиконкому та надає копію запиту особі, яка його подала.

З метою максимального спрощення процедури подання запиту запитувач може використовувати форму інформаційного запиту (додається), яку можна отримати в приміщенні виконавчого комітету Лебединської міської ради або на офіційному сайті виконавчого комітету Лебединської міської ради.

При необхідності відповідальна особа надає запитувачам консультації в частині оформлення запиту.

До визначення на підставі встановлених Кабінетом Міністрів України граничних норм розміру плати за копіювання та друк документів обсягом більше 10 сторінок, надання виконавчим комітетом Лебединської міської ради публічної інформації у відповідь на інформаційний запит здійснюється безкоштовно.

Відповідь запитувачу надається на пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту за визначеною ним формою (на почтову або електронну адресу, факсом або телефоном).

Відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян.

Термінове опрацювання запиту можливе тоді, коли запитувач публічної інформації подає обґрунтоване клопотання про це.

Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, виконавчий комітет Лебединської міської ради може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли виконавчий комітет Лебединської міської ради, відповідно до компетенції, визначеної чинним законодавством, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або наявні інші підстави, зазначені у частині першій ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запитувачу у письмовій формі відмовляється в задоволенні запиту на інформацію, із зазначенням мотивів відмови та порядку оскарження прийнятого рішення.

Якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законом строки у зв’язку з настанням обставин непереборної сили, виконавчий комітет має право відстрочити її надання. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з вказівкою на причини незадоволення запиту у визначений законом термін та строк, у який запит буде задоволено.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені при розгляді виконавчим комітетом Лебединської міської ради інформаційних запитів, мають право на підставі ст.23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» звернутись до міського голови або до суду та оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 цього закону;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Судове оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.